• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.I Nově hlášená sexuálně přenosná onemocnění (syfilis, kapavka)

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Důležitý ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatel městské části, resp. města ve vztahu k infekčním nemocem a sexuálnímu zdraví. Je dostupný pro statutární města, ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky přepočtu na 100 000 obyvatel lze porovnávat mezi městy, s ČR i ostatními zeměmi. Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace. Doporučuje se doplnit údaji o absolutních počtech nových případů ve statutárním městě celkem.

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky), Krajské hygienické stanice.
Hodnocení trendu za min. 5 posledních let + odborná interpretace
Jednotka:
Počet nově hlášených osob
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i