• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.1.B Zdraví a dopady na zdraví ve strategiích městské části a jako kritérium při hodnocení projektů

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Nelze vyjádřit číselně.
Kromě obecného důrazu na zdraví obyvatelstva je vzhledem k přímé souvislosti kvality životního prostředí se zdravotním stavem obyvatelstva posouzení vlivů na veřejné zdraví (HIA - Health Impact Assessment) nedílnou součástí posuzování vlivů na životní prostředí (proces EIA, SEA dle zákona č. 100/2001 Sb.v akt. znění) nebo projektů pro územní a stavební řízení. Příkladem podkladu pro zpracování posouzení vlivů staveb na veřejné zdraví jsou hlukové nebo rozptylové studie. Doplnění dalších posudků závisí na charakteru záměru.
Posuzování vlivů na veřejné zdraví provádí držitel Osvědčení odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na veřejné zdraví (dle zákona č. 93/2004Sb. v akt. znění, uděluje Ministerstvo zdravotnictví). Hodnocení zdravotních rizik (HRA - Health Risk Assessment) provádí také držitel Osvědčení o autorizaci k hodnocení zdravotních rizik expozice chemickým látkám v prostředí (uděluje SZÚ). Při posuzování a realizaci drobných projektů a aktivit, kde není nutný posudek autorizované osoby, městská část prokazuje, že podporuje aktivity v souladu s Evidence Based Medicine (postupy založené na objektivních důkazech).

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Metoda zjišťování: podkladem je Zdravotní plán městské části, Plán zdraví a kvality života, Komunitní plán sociálních služeb, Plán strategického rozvoje, Koncepce rodinné politiky městské části ad. dle situace. Dále konkrétní posouzení vlivů na veřejné zdraví při stavebních a dalších aktivitách městské části.
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i