• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.B Trend standardizované úmrtnosti ze všech příčin a pro hlavní diagnózy

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Základní ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatelstva v městské části, resp. ve městě dostupný pro statutární město, ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky standardizaci lze porovnávat mezi městy, s ČR i ostatními zeměmi.
Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Jedná se o nemoci oběhové soustavy, novotvary, vnější příčiny a sebepoškození.
Poznámka ke zdroji dat:
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) + odborná interpretace
Jednotka:
Počet zemřelých na 100 tis. obyvatel
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i