• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.2.B Dětská hřiště a zařízení pro fyzickou aktivitu dospělých

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Pozitivní vliv aktivního životního stylu a pohybových volnočasových aktivit a sportu na zdravotní stav a celoživotní vývoj osobnosti člověka je zásadní a objektivně prokázaný.  

Cílová hodnota není stanovena.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
O využití území pro sport rozhoduje městská část, odpovídá za bezpečnost a kvalitu prostředí.
Rozhoduje i o umístění a provozu hřišť a sportovišť pro děti i dospělé. Metoda zjišťování: evidence městské části prostor pro sport a volnočasové aktivity.
Jednotka:
Počet
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i