• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.C Předčasná úmrtnost (ve věku 0-64 let) ze všech příčin u mužů a u žen

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Základní ukazatel vývoje zdravotního stavu obyvatelstva v městské části, resp. městě, dostupný pro statutární město, ORP, kraje, ČR a porovnatelný s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu). Díky standardizaci lze porovnávat mezi městy, s ČR i ostatními zeměmi.
Mezní hodnota: pokles nebo setrvalý stav trendu. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace.

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky) + odborná interpretace
Jednotka:
Počet zemřelých na 100 tis. obyvatel
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i