• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.2.A Podpora nehmotného, příp. hmotného kulturního dědictví v rámci strategického dokumentu městské části pro oblast kultury

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor je zaměřen zejména na promítání péče o nehmotné kulturní dědictví do strategických dokumentů městské části.
Cílová hodnota - koncepční dokument projednaný na úrovni zastupitelstva a realizovaný v praxi.

Indikátor navazuje na řadu opatření Státní kulturní politiky 2015-2020, např.
3.2.1 Podporovat identifikaci obyvatel s jedinečnými hodnotami kulturního prostředí regionů
3.2.2 Využívat metody otevřené koordinace pro účinnější prosazení ochrany kulturních hodnot a rozvoje kulturní rozmanitosti v koncepčních materiálech krajů a obcí.

základní informace

Popis dat: Indikátor popisuje, zda je ve strategických dokumentech zahrnuta podpora kulturního dědictví (včetně tradic, významných osobností, připomínání historie apod.).

(Jelikož podporu hmotného kulturního dědictví většinou řeší magistrát města / statutární město, je otázka pro městské části orientována především na nehmotné kulturní dědictví.)
Poznámka ke zdroji dat:
Dokument zohledňující přístup městské části k historickému kulturnímu dědictví (zejména nehmotné povahy). Dokument by měl být projednaný zastupitelstvem, radou městské části, na úrovni příslušného odboru, který má kulturu na starosti. Případně Programové prohlášení zastupitelstva zahrnující oblast kultury.

Jednotka:
Bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat:1x za 2-3 roky (ve vztahu k platnosti dokumentu, zpravidla střednědobého charakteru, nebo k volebnímu období, či plánovacímu cyklu v městské části)
TISK
i