• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.3.E Prezentace, propagace a publicita nabídky kulturních akcí

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor zkoumá aktivní účast na propagaci a vytvoření prostoru pro propagaci kulturních aktivit ve městě.
Cílová hodnota - realizováno a vyhodnocováno v návaznosti na plánovací cyklus ve městské části.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor popisuje systematičnost a existenci ucelené strategie propagace jak pro vlastní akce a organizace, tak pro akce soukromoprávních subjektů.  
Poznámka ke zdroji dat:
Pravidelná kulturní rubrika v radničních listech; kalendář kulturních akcí na internetových stránkách městské části; zvýhodněné plakátovací / reklamní plochy pro kulturní inzerenty; distribuce propagačních materiálů kulturních organizací v informačním centru městské části, příp. statutárním městě apod. Propagace kulturních aktivit může být realizována i v rámci dalších agend, např. cestovní ruch.
Kdo může inzerovat? Jak složitý je proces?
Jednotka:
Bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat:1x ročně
TISK
i