• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.4.C Izolační zeleň

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Snížit expozici znečišťujícími látkami z komunikací a průmyslových areálů realizací pásů izolační zeleně

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje délku realizovaných pásů izolační zeleně v poměru k celkové délce existujících a navržených pásů zeleně
Poznámka ke zdroji dat:
Vytvořit inventarizaci izolační zeleně na území městské části, která bude sloužit jako základní podklad pro následující opakovaná hodnocení.
Pozn.: V tomto kontextu je izolační zelení chápána vegetace oddělující osídlenou zástavbu od významnějšího zdroje znečištění ovzduší (např. dopravní komunikace, průmyslové zóny, apod.).
Jednotka:
%
Frekvence zjišťování dat: 1x za 3 roky
TISK
i