• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.1.D Byty pro osoby, které se ocitly v obtížné sociální nebo životní situaci spojené s bydlením

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení schopnosti městské části vypořádat se vhodným způsobem s občany, kteří neplatí nájemné.

Cílová hodnota – nabídka alternativního bydlení pro neplatiče nájemného (vlastní byty městské části, případně statutárního města, či jiná vhodná alternativa) je v rovnováze s potřebou / poptávkou takového bydlení. Městská část, případně statutární město má zpracovaný plán pro práci s těmito občany (např. plán splátkových kalendářů).

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Data úřadu městské části event. dalších subjektů podporovaných obcí.

Analýza nabídky a potřeby / poptávky po ubytovacích kapacitách pro obyvatele, kteří neplatí nájemné.

Jednotka:
Počet nebo % (vyjádřeno jako poměr nabídky a potřeby / poptávky bydlení pro občany, kteří neplatí nájemné)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i