• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.3.A Zábory zemědělské půdy

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Dlouhodobým cílem je minimalizovat zábory zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany – blížící se 0 %

základní informace

Popis dat: indikátor sleduje zábory ZPF v I. a II. třídě ochrany za dané období
Poznámka ke zdroji dat:
Na základě údajů o využití území městské části, Odboru životního prostředí ad.; zpracování pomocí GIS apod. Zahrnuty budou jen skutečné zábory, i když se jedná o malé plochy. Nezahrnuje se tedy kupř. celý stavební pozemek ale pouze zpevněné plochy (budovy, komunikace, parkoviště apod.). Prvním krokem je zjištění stávajícího referenčního stavu.
Jednotka:
% (podíl záborů ZPF v I. a II. třídě ochrany k celkovému území městské části)
Frekvence zjišťování dat:1x za 3 roky
TISK
i