• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.3.C Osvětové akce UR v městské části

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení iniciativy městské části v pořádání nebo podpoře osvětových akcí jako podpora neformálního a informálního vzdělávání obyvatel v obci.
Cílová hodnota – není stanovena

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, zda městská část sama iniciuje osvětové akce zaměřené na UR nebo zda podporuje v této činnosti jiné subjekty.
Poznámka ke zdroji dat:
Data úřadu městské části, resp. data organizátorů akcí.

Analýza programů městské části (podporovaných subjektů) z hlediska náplně – zaměření se na témata UR důležitá pro městskou část, resp. město. Počet účastníků na jednotlivých akcích a vyhodnocení efektivity akce z hlediska účastníků (statisticky vyhodnocené ankety, dotazníky, rozhovory apod. - pochopení významu akce, zvýšení zájmu o problematiku apod.)
Jednotka:
Bez jednotky (případně počet účastníků)
Frekvence zjišťování dat: V rámci každé konané akce
TISK
i