• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.2.F Podpůrné aktivity domácí péče

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení aktivit městské části směřujících k podpoře domácí péče, která umožňuje rodinným příslušníkům starat se o staré, dlouhodobě nemocné či osoby se zdravotním postižením v jejich domácím prostředí.

základní informace

Popis dat: Indikátor popisuje výčet aktivit (např. osvětových akcí, odborných seminářů, projektů, dotačních titulů / výzev, platforem aj.) realizovaných městskou částí na podporu domácí péče, podporu rozvoje terénních sociálních a zdravotních služeb a podporu pečujících osob.
Poznámka ke zdroji dat:
Data úřadu městské části, resp. jiných subjektů poskytujících tuto službu


Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat:1x ročně
TISK
i