v přípravě
  • naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory udržitelného rozvoje

Indikátor

8.2.C Další nástroje podpory majitelů nemovitého i movitého kulturního dědictví a tradic

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor sleduje aktivní zapojení městské části v zajišťování dalších zdrojů na památkovou péči.
Cílová hodnota - existence dlouhodobého systému podpory (finanční i nefinanční).

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor popisuje další způsoby spolupráce či podpory městské části v oblasti historického kulturního dědictví.
Poznámka ke zdroji dat: Čerpá městská část finanční prostředky z programů ministerstva kultury a dalších zdrojů určených na památkovou péči? Pokud ano, jak jsou tyto finance dále využity či rozděleny?
Seznam projektů z oblasti kultury nebo kulturního turismu, které byly hrazeny z dotací MK, EU aj.
Uveďte další příklady podpory (včetně nefinanční), např. spolupořadatelství, smlouvy o spolupráci apod.
Jednotka: Bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2-3 roky
TISK
i