• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.1.C Kompetence městské části (personální odbornost) pro podporu zdraví obyvatel

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Nelze vyjádřit číselně.
Cílová hodnota - splnění požadavku indikátoru.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Metoda zjišťování: doložení personální odbornosti na příslušném odboru městské části, příp. v příslušných komisích, výborech atp., nebo smluvní zajištění externí spolupráce.
Jednotka:
Bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i