• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.2.D Péče o zranitelné skupiny obyvatel

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení druhu pomoci zranitelným skupinám obyvatel a zájmu o pomoc ze strany těchto skupin, tj. využívání této pomoci jako prostředku k zapojení zranitelných skupin obyvatelstva do chodu městské části a města.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, jakým způsobem a do jaké míry zajišťuje městská část, případně statutární město nebo jiný subjekt podporu obyvatelům s důrazem na jejich specifické potřeby (senioři, OZP, menšiny, sociálně znevýhodnění, lidé s nízkým stupněm vzdělání apod.) v obtížných životních situacích.
Poznámka ke zdroji dat:
Data úřadu městské části, resp. jiných subjektů poskytujících tuto službu pomoci.

Analýza druhu pomoci (např. terénní služby, linka pomoci, právní poradna), způsobu informovanosti obyvatel o fungování takového druhu činnosti a rozbor nabídky a poptávky po daném typu pomoci.

Jednotka:
Jednotka podle sledované veličiny nebo bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i