• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5.3.F Výskyt (prevalence) diabetu

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných městských částí - MČ (2018) 
(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Ukazatel vývoje prevalence rozšířeného neinfekčnícho chronického onemocnění, které souvisí se životním stylem obyvatelstva. Data jsou dostupná pro statutární město, ORP, kraje, ČR a jsou porovnatelná s ostatními zeměmi (viz data Eurostatu).
Mezní hodnota: průměr ČR v daném roce. Sledováním trendu za uplynulých nejméně 5 let lze sledovat vývoj indikátoru. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících indikátor je nutná odborná interpretace. Doporučuje se doplnit údaji o absolutních počtech léčených diabetiků v městě celkem a dle věkových kategorií.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor zahrnuje léčená stávající a nová onemocnění
Poznámka ke zdroji dat:
Zdroje dat: Dataplán NSZM, ročenka ÚZIS (Ústav zdravotnických informací a statistiky)
Hodnocení trendu za min. 5 posledních let+ odborná interpretace
Jednotka:
počet (léčených diabetiků)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i