• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika stanovení potenciálu biomasy v zájmových územích s respektováním vazby na potravinovou bezpečnosti (2013)

Rok zpracování: 2013

Popis dokumentu:
Metodika popisuje postup pro stanovení potenciálu biomasy ze zemědělské a lesní půdy vhodné k energetickému využití v teplárnách a výtopnách v libovolném zájmovém území v rámci České republiky. Je určena ke strategickému plánování zdrojů s ohledem na souběžné zajištění trvale udržitelného využití půdy pro potravinovou bezpečnost a produkci biomasy k energetickému využití.

Hlavními uvažovanými zdroji biomasy jsou sklizňové zbytky ze zemědělství (sláma), lesní těžební zbytky (štěpka z nehroubí) a záměrně pěstovaná biomasa (štěpka rychle rostoucích dřevin; slamnatá biomasa nedřevnatých energetických plodin). Pro odběr lesní biomasy metodika respektuje principy trvale udržitelného využívání lesa.

Metodický postup je založen na využití dostupných podkladů o produktivitě lesních a zemědělských půd, jejich aktuální formě využívání a na nejnovějších výsledcích výzkumu produktivity energetických plodin. Kromě zmapování aktuálního potenciálu biomasy v zájmovém území umožňuje metodika také modelování a testování variant budoucího vývoje využívání půdní fondu podle různých požadavků a strategických plánů státu nebo organizací.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika stanovení potenciálu biomasy v zájmových územích s respektováním vazby na potravinovou bezpečnosti (2013)