• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

"O co se hraje ve sportu" - analýza plánů podpory sportu s ohledem na rovnost žen a mužů (2020)

Zpracovatel/garant: Transparency Int.
Rok zpracování: 2020

Popis dokumentu:
Podpora sportování a sportovní infrastruktury je z velké míry záležitostí právě místních samospráv. Jedná se o komplexní oblast, jež propojuje velké množství důležitých aspektů, ať už se jedná o přínosy v oblasti zdravotní a sociální, témata inkluze, rovnosti žen a mužů či podporu turistického ruchu. Podpora těchto oblastí života může mít značné dopady, proto se klade velký důraz na to, aby byla nastavena řádně a spravedlivě. Analýza zjišťuje, zda se pozitivní efekty sportování definované v národní Koncepce podpory sportu 2016–2025 daří reálně naplňovat na úrovni krajské a obecní, neboť to je oblast, kde by těchto efektů mohlo a mělo být dosahováno.

Konkrétně se se jedná o analýzu naplňování jednoho pilíře, jednoho horizontálního principu a jednoho strategického cíle z Koncepce na úrovni krajů a obcí:
Pilíř 1.1. – Sport je jedním z nástrojů socializace člověka a rozvoje společenských vztahů
Horizontální priorita – Rovné příležitosti
Strategický cíl 5 – Vytvářet podmínky pro využití integračního potenciálu sportu pro všechny sociální skupiny dětí a mládeže.

Oblast sportování a jeho finanční podpory lze rozčlenit podle různých kritérií. Je rozdíl mezi sportem organizovaným (sportovní asociace, jednoty, kluby atd.) a individuálním, a taktéž mezi sportem výkonnostním a rekreačním. Co se týče financování, rozlišujeme dotace na samotné sportovní aktivity a dotace na sportovní infrastrukturu. Analýza se soustředí právě na výkonnostní a rekreační organizované sportování dotované kraji a obcemi.Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika neobsahuje indikátory
"O co se hraje ve sportu" - analýza plánů podpory sportu s ohledem na rovnost žen a mužů (2020)