• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Metodický dokument

Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst (2015)

Zpracovatel/garant: Centrum dopravního výzkumu
Rok zpracování: 2015

Popis dokumentu: Cílem metodiky je poskytnout dopravním expertům z měst a organizacím věnujícím se dopravnímu plánování aplikovatelný návod přizpůsobený na podmínky ve městech ČR, který specifikuje, jak připravit a realizovat Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP).

V dosavadním dopravním plánování měst často chybí systémový přístup, opatření a investice v dopravě se tak rozhodují ad-hoc bez řádné analýzy jejich potřebnosti a dopadů, navíc bývá pozornost dopravních expertů zaměřena pouze na motorovou dopravu a její infrastrukturu. Rozhodování jsou pak činěna v krátkém časovém úseku a bez dlouhodobé vize. Volení zástupci měst a pracovníci relevantních odborů navíc čelí tlaku rozdílných, a mnohdy protichůdných, požadavků. Tyto problémy v dopravním plánování by měl řešit koncepčně právě Plán udržitelné městské mobility. Plán udržitelné městské mobility můžeme definovat jako strategický dokument určený k uspokojování potřeb mobility osob a firem ve městech a jejich okolí za účelem zlepšování kvality života, který náležitě zohledňuje zásady integrace, participace a evaluace. Základním posláním SUMP je pomoci zlepšit životní úroveň lidí ve městě, a to tak, aby byla zajištěna dostupnost dopravy za současného minimalizování jejích negativních dopadů na zdraví, společnost (kongesce a zábor prostoru) a životní prostředí (hluk a znečištění).

Metodika respektuje Akční plán městské mobility EU, který připravila Evropská komise v roce 2009, a evropský Balíček městské mobility z roku 2013. Metodika vychází ze soudobého stavu poznání a reflektuje doporučené postupy Evropské komise, obsažené zejména v tzv. evropské metodice tvorby SUMP (Wefering, F. et al., 2014), jejíž poslední aktualizaci Evropská komise publikovala v lednu 2014, a metodiky Jaspers (Preparation of Local and Regional Transport Master Plans - a Supporting JASPERS Guidance Note for Contracting Authorities in the Czech Republic) připravovaná pro kohezní politiky, a dále ze zkušeností evropských zemí, kde městské plány mobility existují již několik desetiletí (především francouzské PDU a anglické LTP), ale reflektuje také národní podmínky pro plánování a stávající standardy.

Předkládaná metodika plně respektuje metodiku evropskou (Wefering et al., 2014). Je však na rozdíl od ostatních místních metodik odlišná tím, že se důkladně věnuje analytické části SUMP a je celkově sestavena s ohledem na specifika dopravního plánování v České republice. Metodika je přizpůsobena místním podmínkám (především co se týče vymezení území, struktury řízení přípravy a realizace SUMP, možných zdrojů financování, sledovaných dat atd.), zdůrazňuje lokální kontext a zasazuje SUMP do procesů daných místní legislativou (SEA) a oproti evropské metodice podává i detailní přehled data a vstupů do analytické části.


Indikátory v metodickém dokumentu

Metodika pro přípravu plánů udržitelné mobility měst (2015)
4. ANALYTICKÁ ETAPA (FÁZE B)
6. AKČNÍ PLÁN (FÁZE D)
TISK
i