• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

1.7.A Přehled „brownfields“

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Doložení schopnosti nabídnout přednostně přestavbová území před výstavbou „na zelené louce“, zvyšování kompaktnosti zástavby, využití stávající dopravní a technické infrastruktury a obsluhy města a ochrany dosud nezastavěného území - ZPF, PUKPFL, volné krajiny a přírody

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, zdali ve městě existuje průběžně aktualizovaný přehled brownfields využitelných pro rozvoj města (s popisem vhodné nové funkce)
Poznámka ke zdroji dat:
Územně analytické podklady města, územní plán či pomocná průběžně aktualizovaná evidence brownfields
Jednotka:
Počet, % (podíl z rozvojových ploch), bez jednotky (popis nových funkcí)
Frekvence zjišťování dat: 1x za 4 roky
TISK
i