• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

12.2.1 Podíl orné půdy

Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Podíl orné půdy je přímo úměrný intenzitě zemědělství a míře negativních environmentálních dopadů, jako jsou eroze půdy a znečišťování vod splachy hnojiv a pesticidů.

základní informace

Odpovědnost: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Podíl plochy orné půdy na celkové ploše zemědělského půdního fondu České republiky. Orná půda je pozemek, na němž se pravidelně pěstují obilniny, okopaniny, pícniny, technické plodiny a jiné zemědělské plodiny nebo který je jen dočasně zatravňován.
Jednotka:
Podíl (v %)
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 1920
Územní (prostorová) dostupnost dat: republika, kraj
Mezinárodní porovnatelnost:
Eurostat
Frekvence zjišťování dat:Ročně
TISK
i