• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

18.1.2 Podíl počtu obyvatel ORP vůči výměře zastavěného území v ORP

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Poskytovatel ukazatele: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor umožňuje srovnávat koncentraci obyvatel v rámci sídel

základní informace

Správce: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Sleduje se hustota osídlení v sídlech a změny této hustoty v čase.
Jednotka:
Počet obyv./plochu [ha] zastavěného území
Územní (prostorová) dostupnost dat: město, obec
Mezinárodní porovnatelnost:
Ano, ale je nutné důsledně porovnat definici indikátoru s cílem srovnatelného vymezení zastavěného území.
Frekvence zjišťování dat: Jednou za 4 roky
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Dle ORP
TISK
i