• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

18.3.3 Počet obcí uskutečňujících participativní rozpočtování

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Poskytovatel ukazatele: Úřad vlády
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Participativní rozpočtování je nástrojem aktivního zapojení občanů do rozvoje obce, které může být odděleno od využívání dalších participativních metod a nástrojů dosud využívaných municipalitami. Participativní rozpočtování se zakládá na vyčlenění jisté části obecného rozpočtu, který je rozdělován mezi projekty, které navrhují a o kterých následně rozhodují obyvatelé dané municipality.

základní informace

Správce: ÚŘAD Úřad vlády
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Počet obcí uskutečňujících participativní rozpočtování a objem jimi přerozdělených finančních prostředků.
Jednotka:
Počet obcí
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2017
Frekvence zjišťování dat: Ročně
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Počet obcí, objem přerozdělených finančních prostředků
TISK
i