• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

19.4.1 Podíl plochy zeleně ve městech

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Zelené plochy ve městech pozitivně působí na fyzický a psychický stav obyvatelstva, podporují sociální soudržnost, představují významné klidové zóny s možností přirozeného zastínění, zlepšují mikroklima oblasti, zvyšují evapotranspiraci, snižují povrchový odtok, a tím zlepšují zdravotní podmínky obyvatelstva a obecně kvalitu života ve městech.

základní informace

Správce: CENIA - česká informační agentura životního prostředí
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Indikátor je konstruován jako celkový úhrn zelených ploch ve městě a jejich podíl na celkové velikosti města, přičemž město je plošně vymezeno územními jednotkami vycházejícími z dat RSO a zelené plochy zahrnují: lesní pozemky, chráněné oblasti (VZCHÚ, MZCHÚ), záplavová území – poldry, zamokřená území, TTP – louky a pastviny, městské parky se zelení, střechy porostlé zelení (tzv. zelené střechy), ekodukty, vodní toky a jejich břehovou vegetaci, vodní plochy.
Jednotka:
Podíl (v %), plocha [ha]
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2016
Územní (prostorová) dostupnost dat: město
Frekvence zjišťování dat: Jednou za 6 let
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Jednotlivé kategorie zeleně; města ČR
TISK
i