• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.2.A* Realizace ÚSES - Podíl funkčních ÚSES z navržených ÚSES

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných měst (2017.1) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Dlouhodobým cílem je zajistit funkčnost všech prvků ÚSES na území
města.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Délky funkčních biokoridorů / z celkové délky
navržených biokoridorů na území města (%).
Plocha funkčních biocenter / celková plocha
navržených biocenter (%)
Zjistit v rámci GIS např. dle ÚAP
Jednotka:
%
Frekvence zjišťování dat: Možno 1krát ročně, vhodnější v delším období (3 roky)
TISK
i