• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.2.B* Veřejná zeleň

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných měst (2017.1) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
zajistit dostatečný podíl ploch veřejné zeleně
zvyšovat sadovnickou hodnotu stromů

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
a) Výměra ploch zeleně (parky, trávníky) /
celková výměra zastavěného území města.
Vymezit plochy veřejné zeleně pomocí GIS.
b) Dle inventarizace stavu zeleně na území obcí
s cílem postupně rozšiřovat databázi o další
stromovou zeleň. Inventarizace pracuje
s hodnotami 1-5, na základě těchto hodnot je
možno zjistit průměr
Frekvence zjišťování dat: Možno 1krát ročně, vhodnější v delším období (3 roky)
TISK
i