• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.2.C* Liniová zeleň - Délka liniové zeleně

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Metodika hodnocení udržitelných měst (2017.1) 
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Zajistit dostatečné podmínky pro zachování a rozvoj liniové zeleně

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Liniová zeleň = stromořadí, alej, zeleň podél
toku, remízek, biokoridor i s doprovodem keřů,
mladé výsadby stromů. Neobsahuje sady, parky
a jiné plošné prvky. Stromořadí = 1 řada stromů,
alej = 2 řady stromů. Stromořadí = alespoň 5
stromů v řadě za sebou a sponem max. 25 - 30
metrů od sebe (případně ve vzdálenosti menší
než 1/10 délky aleje). Počítají se obě strany
silnice.
Postup zjištění - - inventarizace zeleně, GIS, ÚP.
Frekvence zjišťování dat: Možno 1krát ročně, vhodnější v delším období (3 roky)
TISK
i