• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

2.3.A Zábory zemědělské půdy

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Dlouhodobým cílem je minimalizovat zábory zemědělské půdy v I. a II. třídě ochrany – blížící se 0 %

základní informace

Popis dat: Indikátor sleduje zábory ZP v I. a II. třídě ochrany za dané období
Poznámka ke zdroji dat:
Na základě GIS analýzy a údajů OŽP. Evidovány jen skutečné zábory (nikoliv celý stavební pozemek, ale pouze zpevněné plochy – budovy, komunikace, chodníky, parkoviště...). Prvním krokem je zjištění stávajícího referenčního stavu.
Jednotka:
% (podíl záborů ZP v I. a II. třídě ochrany k celkovému území města)
Frekvence zjišťování dat:1x za 3 roky
TISK
i