• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.1.A Podpora škol a školských zařízení prosazujících VUR nad rámec povinností daných školskými dokumenty

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení formálního vzdělávání v obci z hlediska UR ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí jako prostředek pro vzdělání populace dětí a mládeže v tomto tématu.
Cílová hodnota – jakákoli forma podpory + monitoring efektivity vynaložených prostředků či podpory

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje existenci finanční, materiální nebo odborné pomoci ve VUR pro školy a školská zařízení zřizovaná obcí, včetně podpory funkčních gramotností (matematické, čtenářské, přírodovědné, technické, finanční, atd.), které jsou nutnou podmínkou pro pochopení principů UR a jejich aplikaci v běžném i profesním životě.
Poznámka ke zdroji dat:
Data MÚ – odbor školství
Analýza podpory v dané oblasti:
Finanční – vývoj finančních prostředků alokovaných pro VUR
Materiální – možno rovněž vývoj alokovaných finančních prostředků pro VUR
Odborná – stručný popis (školení učitelů, přednášková činnost apod.)
Jednotka:
Jednotka podle sledované veličiny (např. Kč) nebo bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i