• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.1.B Vyhodnocování a monitoring VUR ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí, případně jiným zřizovatelem.

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení formálního vzdělávání v obci z hlediska UR ve školách a školských zařízeních zřizovaných obcí jako prostředek pro vzdělání populace dětí a mládeže v tomto tématu.
Cílová hodnota – písemně zpracovaný systém monitoringu dané oblasti, který probíhá v delší časové řadě, kde je možno porovnávat vývoj s ohledem na priority municipality z hlediska VUR.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje způsob monitoringu systému VUR na školách a ve školských zařízeních zřizovaných obcí případně dalšími subjekty, pokud jsou informace k dispozici.
Poznámka ke zdroji dat:
Data škol a školských zařízení resp. MÚ
Odborná analýza Školních vzdělávacích programů škol, Výročních zpráv a dalších dostupných materiálů (např. evaluačních zpráv, externích evaluačních zpráv apod.) ze škol a školských zařízení zřizovaných obcí případně jiným zřizovatelem se srozumitelnou interpretací závěrů vypracovaná odborníkem nebo skupinou odborníků v dané oblasti. Nebo Strukturovaná metodika hodnocení VUR na školách a ve školských zařízeních a z ní vycházející zprávy škol zpracované do odborné souhrnné zprávy.
Jednotka:
bez jednotky
Frekvence zjišťování dat: 1x za 2 roky
TISK
i