• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

7.1.E* Udělování ocenění pedagogickým pracovníkům za práci v oblasti VUR.

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor sleduje ocenění pedagogických pracovníků
pracujících nad rámec svých povinností v oblasti VUR.

Posouzení oceňování práce pedagogických pracovníků pracujících
v oblasti UR jako prostředku pro motivaci v další práci i motivaci
dalších pedagogických pracovníků
Cílová hodnota – není stanovena

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Data MÚ
Zjišťování počtu pracovníků a stručný popis
formy ocenění (finanční, veřejné ocenění práce –
např. v tisku, udělení ceny)
Jednotka:
Počet pedagogických pracovníků
Frekvence zjišťování dat:1x ročně
TISK
i