• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.1.A Písemný strategický dokument pro oblast kultury a zařazení kultury do celkového strategického plánu města.

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor sleduje existenci dokumentu, který formuluje kulturní politiku města, koncepci či strategii podpory a rozvoje kultury. Posuzován je význam přikládaný kultuře při stanovování priorit a řízení, a podoba koncepčního přístupu ke kultuře (např. střednědobá strategie zpracovaná pro oblast kultury přijatá zastupitelstvem, případně koncepční dokument na úrovni odboru městského úřadu, projednaný Radou města).

Indikátor navazuje na řadu opatření Státní kulturní politiky 2015-2020, např. 3.2.1 Podporovat identifikaci obyvatel s jedinečnými hodnotami kulturního prostředí regionů, 3.2.2 Využívat metody otevřené koordinace pro účinnější prosazení ochrany kulturních hodnot a rozvoje kulturní rozmanitosti v koncepčních materiálech krajů a obcí).

Indikátor sleduje význam kultury v celkovém strategickém plánu města a návaznost na rozpočet.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Poznámka ke zdroji dat:
Dokument zohledňující přístup města ke kultuře a nástroje k jejímu rozvoji a projednaný zastupitelstvem, radou města, případně na úrovni příslušného odboru (např. kulturní politika nebo samostatný cíl ve strategickém plánu města, a zároveň programové prohlášení rady zahrnující oblast kultury). Uveďte, zda strategický dokument vznikl se zapojením veřejnosti.

Seznam opatření v celkovém strategickém plánu města, která se týkají kultury, kulturně komunitního rozvoje nebo kulturního turismu, včetně finančních alokací.
Jednotka:
bez jednotky - verbální vyjádření
Frekvence zjišťování dat:1x ročně (ve vztahu k platnosti dokumentu, zpravidla střednědobého charakteru, nebo k volebnímu období, či plánovacímu cyklu ve městě)
TISK
i