• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.1.E Spokojenost s nabízenými kulturními aktivitami a projekty

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor sleduje znalost organizací o svých návštěvnících a ochotu ke kritické reflexi a ke změně v návaznosti na potřeby obyvatel.

Navazuje na Státní kulturní politiku 2015-2020, např. opatření 6.6.1 Zavést systém evaluace veřejných kulturních služeb, 6.9.4. Pokračovat v projektech evaluace nabídky veřejných kulturních služeb.

základní informace

Poznámka ke zdroji dat:
Indikátor, který zohledňuje celkovou spokojenost návštěvníků/uživatelů (veřejnost, školy) se službami kulturních organizací. Jak kvantitativními metodami (např. počet návštěvníků, podíl opakovaných a unikátních návštěvníků), tak kvalitativními - např. dotazníková šetření (lze realizovat jako součást sledování indikátoru Šetření spokojenosti občanů), focus groups s otevřenými i uzavřenými otázkami zaměřenými na kvalitu programu a služeb a spokojenost cílových skupin. Representativní vzorek z hlediska cílových skupin. Evaluace činnosti kulturních organizací ve spolupráci s nezávislými hodnotiteli.
Jednotka:
bez jednotky, počet nebo %
Frekvence zjišťování dat:1x za 1-2 roky
TISK
i