• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.1.B Vybavenost města kulturními službami a jejich dostupnost různým cílovým skupinám

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Cílová hodnota – municipalita vybavenost sleduje, pravidelně ji vyhodnocuje a v rámci možností aktualizuje dle zájmu občanů.
V rámci hodnocení lze zohlednit geografickou blízkost dalšího většího města, které kulturní služby zajišťuje i pro návštěvníky z okolí. Případně spolupráci s tímto městem v oblasti kultury.

Indikátor navazuje na řadu opatření Státní kulturní politiky 2015-2020, např.
2.1.6 Podporovat zlepšení přístupu ke kulturnímu dědictví
2.1.7 Podporovat projekty usnadňující přístup seniorů, znevýhodněných občanů a minorit ke kulturním službám, včetně seberealizačních aktivit znevýhodněných osob.

základní informace

Popis dat: Indikátor popisuje vybavenost města kulturními organizacemi a službami z hlediska jejich rozmanitosti. Cílem je co největší rozmanitost a dostupnost služeb – aktivity a akce pro různé cílové skupiny obyvatel (dle věku, zájmu, sociálního postavení, finančních možností apod.).
Poznámka ke zdroji dat:
Seznam organizací poskytujících veřejné kulturní služby, a to
1) veřejnoprávní organizace (PO městské, krajské, příp. jiné na území města),
2) soukromoprávní organizace poskytující kulturní služby (neziskové i komerční).
Má město kulturní adresář či mapu pro veřejnost?
Jak si město definuje cílové skupiny uživatelů? Které cílové skupiny jsou z hlediska organizací zajišťujících služby pokryty dobře a které méně?
Je zajištěna dostupnost kulturních služeb pro všechny cílové skupiny (hendikepovaní, nižší příjmové skupiny, děti, senioři atd.)?
Jednotka:
bez jednotky - verbální vyjádření
TISK
i