• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.2.2 Podniky s technickými (produktovými nebo procesními) inovacemi

Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Inovace představují z pohledu podniků stěžejní element pro jejich další rozvoj a zvyšování konkurenceschopnosti v rámci současného globalizovaného trhu.

základní informace

Odpovědnost: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Technické inovace zahrnují produktové nebo procesní inovace. Produktová inovace představuje uvedení nového nebo podstatně zlepšeného výrobku nebo služby na trh. U těchto výrobků nebo služeb se charakteristiky nebo zamýšlené použití významně liší od předcházejících produktů podniku. Zahrnují se pouze významné změny technických specifikací, komponentů a materiálů, zakomponovaného softwaru, uživatelské přístupnosti nebo ostatních funkčních charakteristik.
Procesní inovace představuje nový nebo podstatně zlepšený způsob výroby nebo poskytování služeb, včetně distribuce, skladování a podpůrných podnikových činností, jako je údržba, nákup, účetnictví nebo informační systém. Zahrnují se pouze významné změny používaných technologií, zařízení nebo softwaru za účelem zdokonalení kvality, efektivnosti nebo flexibility produkce či dodavatelské činnosti nebo snížení ohrožení (zátěže) životního prostředí.
Inovující podniky jsou podniky, které během sledovaného období zavedly alespoň jednu z výše uvedených inovací.
Jednotka:
Podíl (v %)
Časová dostupnost dat (časová řada): 1. ref. období 2003–2005
Mezinárodní porovnatelnost:
Eurostat
Frekvence zjišťování dat:Dvouletá z údajů získaných na základě statistického šetření o inovacích v podnicích, které se uskutečňuje za účelem zmapování inovačního potenciálu podniků působících v České republice
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Podle typu produktové a procesní inovace v kombinaci s tříděním podle vlastnictví (domácí podniky a podniky pod zahraniční kontrolou), velikosti (malé, střední a velké podniky) a převažující ekonomické činnosti (klasifikace CZ-NACE) sledovaných podniků
TISK
i