• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.2.4 Celkové náklady na technické inovace

Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Vysoké náklady a rizika spojená se zaváděním inovací způsobují, že podniky často investují do inovací méně finančních prostředků, než by mohlo být společensky žádoucí. Z tohoto důvodu se vlády států snaží vybudovat co nejvhodnější prostředí charakterizované stabilní makroekonomickou politikou, příznivou a transparentní legislativou, které by podniky stimulovalo k vyšší inovační aktivitě a vyšším investicím do svých produktových a procesních inovací.

základní informace

Odpovědnost: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Celkové inovační náklady související s produktovými a procesními inovacemi ve sledovaném období zahrnují: vnitropodnikový výzkum a vývoj; nákup služeb výzkumu a vývoje; pořízení přístrojů, strojů, zařízení, softwaru a budov (progresivních strojů, počítačového hardwaru speciálně koupeného pro zavedení nových nebo významně zlepšených produktů a/nebo procesů); pořízení jiných externích znalostí (nákup patentových práv a nepatentovaných vynálezů, licencí, know-how, obchodních známek, softwaru a dalších forem znalostí od jiných subjektů za účelem jejich využití ve firemních inovacích) a od roku 2012 náklady na ostatní inovační činnosti (design, školení, uvádění inovací na trh atd.) související s prováděnými technickými inovacemi.
Jednotka:
mil. Kč; podíl na celkových podnikových tržbách
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2003
Mezinárodní porovnatelnost:
Eurostat
Frekvence zjišťování dat:Dvouletá z údajů získaných na základě statistického šetření o inovacích v podnicích, které se uskutečňuje za účelem zmapování inovačního potenciálu podniků působících v České republice
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Podle druhu nákladů na produktové a procesní inovace v kombinaci s tříděním podle vlastnictví (domácí podniky a podniky pod zahraniční kontrolou), velikosti (malé, střední a velké podniky) a převažující ekonomické činnosti (klasifikace CZ-NACE) sledovaných podniků.
TISK
i