• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.2.5 Příjmy z prodeje služeb výzkumu a vývoje

Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
K měření rozsahu spolupráce podnikového a akademického sektoru v oblasti výzkumu a vývoje se využívají údaje o velikosti příjmů veřejných výzkumných organizací z provádění výzkumu a vývoje na zakázku pro podnikatelský sektor.

základní informace

Odpovědnost: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Příjmy z prodejů služeb výzkumu a vývoje jsou veškeré příjmy, které subjekty provádějící výzkum a vývoj utrží v daném roce za výzkum a vývoj prováděný na zakázku. Údaje jsou publikovány pouze za vládní a vysokoškolský sektor.

Poznámka: V případě výzkumných organizací se jedná nejčastěji o příjmy ze smluvního výzkumu.
Jednotka:
mil. Kč; podíl na celkových výdajích na výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru; podíl na celkových výdajích na výzkum a vývoj financovaných z podnikatelských zdrojů
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2015
Frekvence zjišťování dat:Ročně podle údajů z šetření VTR 5-01
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Podle druhu subjektu, kterému byla služba výzkumu a vývoje prodána, v kombinaci s druhem pracoviště a převažující vědní oblastí pracovišť provádějících výzkum a vývoj ve vládním a vysokoškolském sektoru
TISK
i