• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.2.1 Podíl objemu produkce druhotných surovin na přímém materiálovém vstupu

Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Indikátor ukazuje relativní velikost produkce DS vůči celkovému materiálovému vstupu do ekonomiky.

základní informace

Odpovědnost: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:
(produkce DS)/(produkce DS+DMI)

Za druhotnou surovinu (DS) se považují všechny materiály mající charakter vedlejších produktů (včetně certifikovaných výrobků) a upravené odpady, které přestaly být odpadem poté, co splnily kvalitativní požadavky pro další zpracování.
Přímý materiálový vstup (DMI) měří vstup používaných materiálů v hospodářství, tj. všechny materiály, které mají ekonomickou hodnotu a jsou používány pro výrobu a spotřebu.
Jednotka:
Podíl (v %)
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2011
Frekvence zjišťování dat:Ročně (jednotlivě pro DS a DMI)
TISK
i