• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

14.2.2 Chemický stav útvarů povrchových a podzemních vod

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Dobrého chemického stavu vodního útvaru je dosaženo, pokud koncentrace žádného ze sledovaných těžkých kovů a několika desítek dalších látek (např. polycyklických aromatických uhlovodíků a některých pesticidů) nepřekračuje stanovenou nejvyšší přípustnou hodnotu.

základní informace

Správce: ÚŘAD Ministerstvo životního prostředí ÚŘAD Ministerstvo zemědělství
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Indikátor se vypočítá jako podíl počtu útvarů povrchových, resp. podzemních vod, dosahujích dobrého chemického stavu, na celkovém počtu útvarů povrchových, resp. podzemních vod, vymezených podle Rámcové směrnice o vodách.
Jednotka:
Podíl (v %)
Časová dostupnost dat (časová řada): Roky 2009, 2015, 2021, 2027
Územní (prostorová) dostupnost dat: národní
Mezinárodní porovnatelnost:
EK, Evropská agentura pro životní prostředí
Frekvence zjišťování dat: Jednou za 6 let
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Celostátně a po jednotlivých deseti dílčích povodích
TISK
i