• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

5010 Střední délka života při narození - muži
Life expectancy at birth - men
ČR kraj ORP

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Sada klíčových indikátorů udržitelného rozvoje ORP
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:

Střední délka života při narození (také: Naděje dožití nebo očekávaná doba života) patří mezi hlavní ukazatele udržitelného rozvoje v tématech zdraví, kvalita života, demografie. Je součástí indikátorových sad i různých agregátů, např. Index lidského rozvoje.

základní informace
i
Každý indikátor v Sadě klíčových indikátorů je popsán informacemi ve shodné struktuře, kterou naleznete ve vzorovém indikátorovém (metodickém) listu ZDE.

Popis dat: Počty zemřelých a počty žijících osob v jednotlivých věkových skupinách
Správce: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Poznámka ke zdroji dat:
Údaje do roku 2015 převzaty z aplikace: DPS kraj, DPS Okres, DPS ORP. Od roku 2016 je zdrojem pro údaje: ČSÚ - Naděje dožití.
Definice a metodika stanovení indikátoru:

Střední délka života (naděje dožití) je jedním ze základních demografických údajů, který je též používán jako ukazatel vyspělosti, socio-kulturního stupně vývoje společnosti či zdravotního stavu populace. Jedná se o syntetický ukazatel, který vychází ze specifických měr úmrtnosti (podle věku a pohlaví) v reálné populaci, tj. poměru zemřelých a žijících v jednotlivých věkových skupinách). Dá se definovat jako předpokládaný počet let, kterých se teoreticky dožije osoba daného věku (novorozenec, osoba ve věku 45 let, 65 let apod.) v daném roce narozený za předpokladu zachování úmrtnostní situace z období jejího výpočtu (definice: ÚZIS). Nejčastěji se uvádí naděje dožití při narození a ve věku 65 let (tedy: naděje dožití ve věku 65 let vyjadřuje počet roků, který v průměru ještě hypoteticky prožije osoba právě 65letá za předpokladu, že po celou dobu jejího dalšího života se nezmění řád vymírání zjištěný úmrtnostní tabulkou). Střední délka života není průměrná délka života, se kterou se tento ukazatel často zaměňuje. Každý ukazatel vypovídá o něčem docela jiném. Střední délka života nám říká, kolik let v průměru ještě prožije jedinec, pokud by po zbytek jeho života byla úmrtnost stejná jako v roce, pro který je tento ukazatel počítán. Lze ji stanovit (odhadnout) v každého věku, protože úmrtnost je v každém věku jiná, nejčastěji však při narození a ve věku 65 let. Tak je kupříkladu naděje dožití při narození (průměr pro obě pohlaví v r. 2019) v ČR cca 79,1 let. Průměrný věk můžeme také počítat zvlášt pro muže a ženy nebo pro obě pohlaví průměrně, vypovídá ale o něčem úplně jiném. Průměrný věk je pouze aritmetickým průměrem věku určité skupiny jedinců (můžeme tedy spočítat průměrný věk všech pracujících lékařů v ČR nebo obyvatel jednoho domu či státu. Průměrnému obyvateli ČR bylo v r. 2019 něco málo přes 42 let. Rozdíl mezi oběma indikátory je tak zřejmý.

Jednotka:
rok
Časová dostupnost dat (časová řada): Pro SO ORP od r. 2008, pro kraje a ČR od r. 2000.
Mezinárodní porovnatelnost:
Indikátor je bez dalších úprav vhodný pro mezinárodní porovnání.
Interpretace indikátoru:

Základní demografický ukazatel. Vypovídá o celkové vyspělosti území, o společensko-kulturní i hospodářské úrovni země/regionu i o úrovni zdravotního stavu obyvatel. Žádoucí je rostoucí hodnota tohoto indikátoru v čase (rostoucí trend). Jak se zlepšuje zdravotní péče i životní styl obyvatel, snižují se v čase rizika úmrtí a naděje dožití se postupně zvyšuje. Například střední délka života novorozence (chlapce) byla v roce 1920 pouhých 47 let, v roce 1970 66 let, v r. 1990 necelých 68 let a v současnosti je to už přes 77 let. Více: Košťáková, T.: Co je dobré vědět o ukazatelích - Naděje dožití a průměrný věk (https://www.statistikaamy.cz/o-slozitem-jednoduse/nadeje-doziti-a-prumerny-vek/)

Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.):

Naděje dožití žen je poměrně významně vyšší než naděje dožití mužů, tato skutečnost je dána biologickými odlišnostmi v úmrtnostních poměrech mezi muži a ženami. Proto se tento ukazatel hodnotí zvlášť pro muže a ženy; doplňkově lze hodnotit indikátor bez rozlišení pohlaví, tedy jako průměrnou hodnotu obou pohlaví.

Spolehlivost indikátoru, nejistoty apod.:

Indikátor je vysoce spolehlivý, vychází z validních dat a zdrojů.

Prezentace indikátoru:

SDŽ je kvantitativní ukazatel v číselné podobě. Lze jej prezentovat pro vybrané subjekty v tabelární podobě nebo grafem v časové řadě. Dále je možné použít porovnání jednotlivých ORP např. formou mapy ČR dle jednotlivých ORP (lze např. porovnat/seřadit ORP podle hodnot ukazatele ve vybraném roce, porovnat vybrané ORP podle trendu ukazatele apod.).

loading
loading


Legenda
V grafu jsou využity statistické míry polohy – kvartily.
Ty rozdělují hodnoty celého souboru (všech obcí či krajů) na čtyři části:
4. pásmo - 25 % nejnižších hodnot (poslední čtvrtina obcí/krajů)
3. pásmo - 25 % nižších středních hodnot (druhá nejnižší čtvrtina)
2. pásmo - 25 % vyšších středních hodnot (druhá nejvyšší čtvrtina)
1. pásmo - 25 % nejlepších hodnot (první čtvrtina obcí/krajů)
nulové hodnoty
území bez dat
Rok:  2020201920182017201620152014201320122011201020092008
Legenda
─ ─ ─ průměr všech ORP (kromě Praha)
loading
TISK
i