• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

Znečištění ve vodních tocích index 2000=100

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Informační Systém Statistiky a Reportingu (ISSaR)
Poskytovatel indikátoru: CENIA

základní informace

Popis dat: Koncentrace ukazatelů znečištění ve vodních tocích, ČR (index, 2000=100).
BSK5, CHSKcr, P celk., N-NO3-
Zdroj dat: ČHMÚ
Jednotka:
%, mg/l
Časová dostupnost dat (časová řada): od roku 2000
Územní (prostorová) dostupnost dat: republika
Frekvence zjišťování dat:ročně
TISK
i