• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

1.1.3 Relativní míra rizika ohrožení příjmovou chudobou u osob v domácnostech s dětmi ve srovnání s celou populací

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Poskytovatel ukazatele: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Srovnává rizika ohrožení příjmovou chudobou u domácností s dětmi jako specifické cílové skupiny se situací v populaci jako celku.

základní informace

Správce: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Index – podíl míry ohrožení chudobou u osob v domácnostech s dětmi k míře ohrožení celé populace. Domácnosti s dětmi jsou vymezeny jako samostatně hospodařící, zahrnující alespoň jedno dítě. (Dítětem je osoba mladší 16 let nebo starší 16 let, pokud uvedla, že je žákem, učněm, studentem denního studia a je mladší 26 let,  její pracovní doba je kratší než 20 hodin týdně a žije ve společné domácnosti s rodiči, prarodiči nebo sourozencem. Dítětem je rovněž nepracující osoba starší 16 let do věku 18 let včetně a osoba invalidní do věku 25 let, která žije ve společné domácnosti s rodiči, prarodiči nebo sourozencem.)
Jednotka:
Bezrozměrné číslo
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2005
Frekvence zjišťování dat: Ročně
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Dle počtu dětí (jedno, dvě, tři a více)
TISK
i