• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

1.2.1 Relativní míra rizika ohrožení příjmovou chudobou u osob v domácnostech s dětmi se specifickými potřebami ve srovnání s celou populací

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Srovnává rizika ohrožení příjmovou chudobou u domácností s dětmi se specifickými potřebami jako specifické cílové skupiny se situací v populaci jako celku.

základní informace

Definice a metodika stanovení indikátoru:
Index – podíl míry ohrožení chudobou u osob v domácnostech s dětmi se specifickými potřebami k míře ohrožení celé populace. Domácnosti s dětmi jsou vymezeny jako samostatně hospodařící, zahrnující alespoň jedno dítě.
Jednotka:
Bezrozměrné číslo
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Dle počtu dětí (jedno, dvě, tři a více)
TISK
i