• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

17.4.5 Podíl osob se špatně vnímanou celkovou sociální podporou

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Index sociální podpory zkoumá vnímání toho, jak je o člověka postaráno, tj. je-li součástí podpůrné sociální sítě či má-li někoho, na koho se může v nouzi obrátit.

základní informace

Správce: Ústav zdravotnických informací a statistiky
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Podíl osob s nízkým Indexem sociální podpory (Oslo-3 scale, hodnota skóre 3–8 bodů)
Index je určen na základě 3 otázek:
1) Kolik osob je Vám tak blízkých, že s nimi můžete počítat v případě vážných osobních problémů?
2) Jak moc se druzí lidé kolem Vás zajímají o to, co děláte? Jaký zájem projevují?
3) Jak snadné je pro Vás získat pomoc od lidí z okolí, pokud byste ji potřeboval(a)?
Jednotka:
Podíl (%)
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2014
Územní (prostorová) dostupnost dat: NUTS 2
Mezinárodní porovnatelnost:
Eurostat
Frekvence zjišťování dat: Jednou za 6 let (šetření EHIS)
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Dle pohlaví, věku
TISK
i