• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

27.1.4 Populace žijící pod hranicí chudoby před sociálními transfery a po nich

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Poskytovatel ukazatele: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Demokratičnost vládnutí: Veřejná politika snižuje míru nerovností. Inkluzivní vstup a výstup

základní informace

Správce: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Procentní podíl osob ohrožených chudobou z celkového počtu osob v populaci nebo v příslušné skupině obyvatel před působením sociálních transferů a po nich. Osoby ohrožené chudobou jsou ty osoby, jejichž roční vyrovnaný disponibilní příjem (před zahrnutím všech sociálních transferů a po něm) je nižší než 60 % ročního národního vyrovnaného mediánového příjmu na spotřební jednotku.
Jednotka:
Podíl (v %)
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2005
Mezinárodní porovnatelnost:
Eurostat, částečně OECD
Frekvence zjišťování dat: Ročně
TISK
i