• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

27.2.2 Průměrná délka soudního řízení

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Poskytovatel ukazatele: Ministerstvo spravedlnosti
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Dlouhodobá efektivita vládnutí: Indikátor je ukazatelem stabilizace a výkonnosti soudní soustavy. Vypovídá nejen o délce soudních řízení a efektivitě soudnictví z hlediska občanů, ale nepřímo též i o úrovni organizace práce soudů. Doplňující indikátor sleduje, jak se průměrná délka řízení u jednotlivých soudů liší od sebe navzájem a jak se liší od průměru. Čím menší hodnota směrodatné odchylky, tím menší rozdíly v délkách řízení u jednotlivých soudů.

základní informace

Správce: ÚŘAD Ministerstvo spravedlnosti
Definice a metodika stanovení indikátoru:

Indikátor postihuje civilní agendu (C) u okresních a krajských soudů. Vývoj délky soudních řízení v ostatních agendách je obdobný, proto byla civilní agenda vybrána jako zástupce všech ostatních soudních agend. Délka soudního řízení je definována jako počet dní ode dne nápadu věci do dne právní moci rozhodnutí. Indikátor je vypočten jako průměrná délka všech občanskoprávních řízení, která okresní a krajské soudy pravomocně ukončí v daném vykazovaném roce. Jako doplňující indikátor je sledována směrodatná odchylka vypočítaná podle následujícího vzorce: kde x_(i )je hodnota ukazatele v daném období u i-tého soudu a x ? je průměr ukazatele v daném období.

Jednotka:
Počet dní
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 1995
Mezinárodní porovnatelnost:
EU Justice Scoreboard
Frekvence zjišťování dat: Ročně
TISK
i