• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

4.1.B Bezbariérovost komunikací

Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení, jak obec přispívá k budování infrastruktury pro environmentálně šetrné druhy dopravy a občany se sníženou pohyblivostí.
Cílová hodnota – není stanovena, žádoucí je postupný růst hodnoty indikátoru.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje vývoj činnosti obcí směřující k budování (revitalizaci) infrastruktury environmentálně šetrných druhů dopravy a infrastruktury pro občany se sníženou pohyblivostí.
Poznámka ke zdroji dat:
Data MÚ – odbor dopravy, investic
Analýza dat z pasportu komunikací
Projektová dokumentace
Jednotka:
km/100 km komunikací (délka pěších komunikací upravených jako bezbariérové k celkové délce komunikací pro pěší - chodníky, smíšené stezky společné s cyklisty, obytné zóny, atd.)
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i