• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

8.1.4 Výzkumní pracovníci s cizím státním občanstvím

Poskytovatel indikátoru: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Při nedostatku domácích kvalitních výzkumníků je schopnost přilákat a zaplatit kvalifikované pracovníky ze zahraničí jedním z předpokladů udržitelnosti vybudovaných nových infrastruktur v oblasti výzkumu a vývoje a rozvoje výzkumné, vývojové a inovační aktivity v podnikatelském sektoru.

základní informace

Odpovědnost: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Výzkumní pracovníci jsou osoby zaměstnané na pracovištích, kde se provádí výzkum a vývoj a kde vytvářejí nové či rozšiřují stávající znalosti, a to zpravidla tím, že řídí a/nebo provádí činnosti, které zahrnují koncepci nebo tvorbu nových znalostí, výrobků, procesů, metod a systémů, aplikují vědecké koncepty a teorie.
Jednotka:
Fyzické osoby (Head Count) k 31.12. sledovaného roku; podíl na celkovém počtu výzkumných pracovníků
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2015
Frekvence zjišťování dat:Ročně podle údajů z šetření VTR 5-01 za vládní a vysokoškolský sektor a jednou za pět let za sektor podnikatelský
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Podle sektoru a druhu pracoviště provádění výzkumu a vývoje
TISK
i