• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Indikátor

9.1.E Míra předluženosti obyvatel

(méně je lépe)
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Posouzení míry předluženosti obyvatel a odborné pomoci v problematice zadlužování a řešení předlužení obyvatel jako zdroje prohlubování chudoby a sociálních rozdílů. Při interpretaci hodnot indikátoru nutno vzít do úvahy, že výsledek nemusí nutně prokazovat reálnou situaci (tedy míru předluženosti obyvatel), ale třeba jen důvěru a kvalitu služby poradny. Jedná se o podporu občanů v zadluženosti - nárůst míry a kvality pomoci je vnímán pozitivně.

Cílová hodnota – nabídka odborné pomoci, kde je nabídka a poptávka po službě v rovnováze.

základní informace

Hlavní indikátor v metodice:
Popis dat: Indikátor sleduje, jak se vyvíjí trend v počtu předlužených osob, tedy počet lidí, kteří nejsou schopni splácet řadu svých závazků vůči různým subjektům. Indikátor se snaží rovněž postihnout, jak se obec nebo další obcí podporované subjekty snaží takto postiženým obyvatelům pomoci formou poradenské služby.
Poznámka ke zdroji dat:
Data poradenských center (obecně se tato data obtížně shánějí a je třeba je shromažďovat zejména s podporou poradenských center a odborem spravujícím sociální dávky)

Analýza trendu předluženosti obyvatel a sledování bilance nabídky a poptávky po poradenských službách v oblasti pomoci s předlužením.

Jednotka:
Počet nebo %
Frekvence zjišťování dat: 1x ročně
TISK
i