• naše weby..
  • ..
  • .

Mozaika metodik a indikátorů udržitelného rozvoje

Mozaika metodiky a indikátory
udržitelného rozvoje

Strategický ukazatel

3.1.1 Míra ohrožení příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením

Využito v metodickém / strategickém dokumentu:
Strategický rámec Česká republika 2030 (2017)
Poskytovatel ukazatele: Český statistický úřad
Význam indikátoru z hlediska udržitelného rozvoje:
Vyjadřuje míru strukturální socio-ekonomické nerovnosti.

základní informace

Správce: Český statistický úřad
Definice a metodika stanovení indikátoru:
Podíl osob, které spadají do jedné z následujících tří skupin (osoby jsou započítány pouze jednou): osoby ohrožené příjmovou chudobou, materiální deprivací, osoby žijící v domácnostech s nízkou pracovní intenzitou
Jednotka:
Podíl (v %)
Časová dostupnost dat (časová řada): Od roku 2011
Územní (prostorová) dostupnost dat: kraj
Mezinárodní porovnatelnost:
Harmonizovaný indikátor v rámci EU (Evropa 2020)
Frekvence zjišťování dat: Ročně
Členění indikátoru (podle pohlaví, příjmu, věku atd.): Dle základních socio-ekonomických skupin obyvatel, regiony NUTS 2
TISK
i